Financieringsadviseur scoort hoog in Financieringsmonitor EZ

Financieringsadviseur scoort hoog in Financieringsmonitor EZ

De nieuwe financieringsmonitor van het ministerie van EZ is uitgekomen. Hieruit blijkt dat het financieringsadvies van een financieringsadviseurs het hoogste scoort, een 7,8! Maar toch maakt maar 8% van de bedrijven hier gebruik van.

Toegang tot financiering is van groot belang voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Echter, het volume van uitstaande leningen van grote banken aan het MKB neemt af. Met de gegevens die deze monitor oplevert, wordt inzicht verkregen in de actuele behoefte van ondernemers aan financiering en in de wijze waarop zij in die behoefte voorzien.

Deze editie van de Financieringsmonitor geeft een overzicht van de toegang tot financiering van bedrijven met tenminste 2 werkzame personen in het particulier bedrijfsleven, dat wil zeggen alle bedrijven met uitzondering van de financiële instellingen, de onroerend goed sector en de zorg. Het gaat om het financieringsgedrag in de periode juni 2015 –mei 2016, en de vooruitzichten van bedrijven voor 2016. De gegevens van de monitor verschaffen inzicht in de zoektocht van ondernemingen naar financiering en leggen ontwikkelingen hierin bloot.

Belangrijk nieuw element ten opzichte van eerdere edities is de focus op hoe ondernemers zich oriënteren op financiering vóór het daadwerkelijk doen van een aanvraag tot financiering. Daarnaast wordt nu ook apart het microbedrijf van 2-9 werkzame personen onderscheiden binnen het kleinbedrijf. Tenslotte is nader gekeken naar alternatieve financiering.

Oriëntatie op financiering

31% van de bedrijven met tenminste twee werkzame personen heeft zich in 2015 georiënteerd op het verkrijgen van financiering, dat wil zeggen dat ze de mogelijkheid hebben onderzocht of het verkrijgen van externe financiering de positie van het bedrijf zou kunnen versterken. Op een totale populatie van ruim 326.000 bedrijven met tenminste 2 werkzame personen zijn dat ruim 100.000 bedrijven. Bezien naar bedrijfsgrootte blijkt oriëntatie op het verkrijgen van financiering het meest voor te komen in het kleinbedrijf (10 -49 werkzame personen). De oriëntatie op financiering is het geringst onder microbedrijven (2 -9 werkzame personen); dit sluit aan bij het feit dat microbedrijven niet elk jaar investeringen doen. Voor het totale MKB (2 -249 werkzame personen) bedraagt het percentage bedrijven dat zich op financiering georiënteerd heeft 32%.
Bedrijven die in 2015 winstgevend waren, hebben zich veel vaker dan gemiddeld op het verkrijgen van financiering georiënteerd; dit geldt ook voor bedrijven met een meer dan gemiddelde solvabiliteit. Aannemelijk is dat een financieel goed presterend bedrijf eerder gericht is op investeringen en expansie. Bedrijven met een lage solvabiliteit oriënteren zich ook vaak op het verkrijgen van financiering. Voor deze bedrijven betreft dit een grotere behoefte aan werkkapitaal. Onder snelle groeiers komt oriëntatie op het verkrijgen van financiering veelvuldig voor. Dit ligt voor de hand omdat zonder adequate financiering de groei in gevaar komt.

Meest genoemde redenen om zich op het verkrijgen van financiering te oriënteren zijn: het op peil houden van het werkkapitaal, het kunnen investeren in huisvesting, bedrijfsmiddelen en overige vaste activa, herfinanciering van bestaande arrangementen, en financiering van groei en overnames. Het mogelijk maken van investeringen heeft aan belang gewonnen in vergelijking met eerdere jaren. Ook herfinanciering wordt vaker genoemd dan in eerdere edities van de Financieringsmonitor, mogelijk in de hoop tegen gunstiger voorwaarden te kunnen financieren en de balans te versterken.

De meeste bedrijven die zich op het verkrijgen van financiering oriënteren, zoeken advies, vooral bij de huisbank en - vooral in het MKB - de bedrijfsadviseur. Deze kennen het bedrijf goed, en spelen voor de ondernemer een soort vertrouwensrol. Kamer van Koophandel en RVO worden vooral door microbedrijven als adviseur genoemd.

Daarnaast wordt door 14% van de bedrijven aangegeven dat het aanvragen van een externe financiering teveel tijd in beslag neemt. Wij nemen u deze tijd en het financieringstraject graag uit handen,  om voor u op zoek te gaan naar de meest optimale financieringsconstructie voor u en uw bedrijf.

Klik hier voor het gehele rapport Financieringsmonitor 2016-1 "Onderzoek naar de financiering van het Nederlandse bedrijfsleven" door Panteia.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met de dichtstbijzijnde vestiging voor een kennismakingsgesprek.