Overheid moet onderzoek doen naar kredietverlening MKB

Overheid moet onderzoek doen naar kredietverlening MKB

Objectief, jaarlijks onderzoek is nodig om een volledig en nauwkeurig beeld te krijgen van de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Dat concludeert de Taskforce Kredietverlening in haar eindrapport, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Taskforce adviseert de overheid verder onder meer om te blijven werken aan een zo optimaal mogelijke samenstelling van het structurele garantie-instrumentarium voor kredietverlening.

De Taskforce Kredietverlening is begin 2010 opgericht naar aanleiding van de onrust onder met name MKB-ondernemers over de kredietverlening door banken. Volgens veel ondernemers hielden de banken de hand op de knip, de banken beweerden het tegendeel. In haar eindrapport constateert de Taskforce dat de kredietverlening aan het bedrijfsleven in zijn totaliteit gedurende de crisis over de gehele linie - ook Europees vergeleken - redelijk op peil is gebleven. Wel zijn banken kritischer geworden door de toegenomen risico's.

Tegelijkertijd benadrukt de Taskorce dat er op basis van de bestaande cijfers onvoldoende zicht is op de kredietverlening aan het MKB. Een volledig en nauwkeurig beeld is nodig om de vinger aan de pols te houden en om er beleid op te kunnen voeren. De Taskforce pleit daarom voor een nieuw, jaarlijks uit te voeren objectief onderzoek naar het verloop van de kredietverlening aan het MKB. Dit onderzoek zou zich moeten uitsplitsen naar segmenten (sectoren en de fase waarin ondernemingen zich bevinden) en inzicht moeten bieden in alternatieve financieringsbronnen als factoring en leasing.

De Taskforce constateert dat de garantieregelingen tijdens de crisis ter ondersteuning van de verlening van bedrijfskrediet zeer waardevol zijn gebleken. MKB-Nederland, VNO-NCW en de NVB hebben de ministers van Financiën en EL&I met succes opgeroepen om de verruimde BMKB regeling ook voor 2011 te behouden. De Taskforce stelt voor bij een volgende economische crisis extra garantie-instrumenten wederom serieus in overweging te nemen.

Banken krijgen in het eindrapport het advies om beter met bedrijven te communiceren over hun kredietaanvraag en de redenen van afwijzing daarvan, een behoefte die groot is onder ondernemers. De Taskforce raadt bedrijven aan om hun financieringsaanvraag beter voor te bereiden. In de Taskforce zitten vertegenwoordigers van MKB-Nederland, VNO-NCW, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de ministeries van Economische zaken, Landbouw & Innovatie en Financiën. Partijen hebben uitgesproken dat voortzetting van de Taskforce niet meer nodig is, maar het nuttig en wenselijk blijven vinden om regulier met elkaar in overleg te blijven over dit onderwerp.

Geïnteresseerd?

Heeft u MKB krediet, ondernemerskrediet of alternatieve financieringsvormen nodig? Bent u starter en zoekt u starterskapitaal? Heeft u grondfinanciering, scheepsfinanciering of durfkapitaal nodig voor een bedrijfsovername of de financiering van uw bedrijfs onroerend goed? Of bent u benieuwd wat crowdfunding, factoring, financial lease of payrolling voor uw bedrijf kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op, want Credion realiseert graag uw bedrijfsfinanciering!